HIZLI ERİŞİM
27.05.2020

BÜYÜKŞEHİR'DEN GAZİANTEP REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ RAPORU!

   Şehrin refah seviyesinin artması, kuşkusuz doğru stratejik adımlara bağlı olarak mümkün olur. Bu doğrultudan hareketle 4’üncü sanayi devriminin en önemli kavramı olan insan odaklı yaklaşım için çağa ayak uydurmak ve dünya şehirleri arasında öne çıkmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığınca Gaziantep Rekabet Üstünlüğü Raporu hazırlandı. Raporda, 2009 yılına ait Deloitte Rekabetçilik Endeksi çalışması, 2018 yılı URAK İller Arası Rekabetçilik Endeksi  ve 2019 Şehir Politikaları Araştırma Merkezi Rekabet Endeksi kıyaslamaları çerçevesinde Gaziantep’in 10 yıl içinde gösterdiği rekabetçilik durumundaki gelişim incelendi. Dünyada ekonomik kalkınmanın anahtarı olarak görülen bölgesel rekabet edebilme gücünde Gaziantep’in verileri gözlemlenerek bölgenin rekabet etme gücünü arttırmaya katkıda bulunmak ve değiştirilmesi gereken yatırım politikaları açıklığa kavuşturuldu. Raporda ayrıca rekabet gücü elde etmek kadar önemli olan bir diğer konu olan sürdürülebilir rekabet kavramı üzerinde duruldu .

   Gaziantep ekonomisinin özel sektör eliyle şekillenmiş ihracata dayalı sisteminin en özgün alanları şüphesiz; coğrafi konumu, bölge tarihi ve kültürel ilişkileri oldu. Düzenlenen raporda; Gaziantep’in gelişmiş sanayi alt yapısı ve sanayide rekabet gücüne rağmen, bu sanayinin düşük teknolojili alanlara sıkıştığı sonucuna varıldı. Diğer yandan kentin geleceğe yönelirken düşük teknolojik alanlardan yüksek teknolojiye geçmesinin şart olduğu saptandı. Raporun detaylarında sanayinin; tekstil, çuval, gıda, kimya gibi düşük teknolojili alanlarda yoğunlaşmasının Gaziantep’in ekonomik özgünlüğü teknolojiden elde eden kent vizyonu kazanmasına engel olduğu yorumlaması getirilerek  Gazi şehrin Ar-Ge ve inovasyona dayalı yeni üretim sistemine geçme kararının şart olduğu sonucu ortaya çıktı.

   Raporda, Gaziantep, 2009 yılında Deloitte tarafından yapılan Türkiye için Rekabet Endeksi sıralamasında 32’nci sırada, URAK 2018 yılı iller arası Rekabet Raporuna göre 20’nci sırada, Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi İller Arası Rekabet Endeksi 2019 raporuna göre ise de Gaziantep genel endekste 24’üncü sırada yer aldığı gözlemlendi. Böylelikle 10 yıllık süre zarfında kentin önemli bir ilerleme kaydettiği gözlendi.

   Edinilen bulgular ışığında; Gaziantep’in diğer şehirlere karşı tarih boyunca ihracattaki yarışını sürdürdüğü fakat sektörel olarak detaylı inceleme yapıldığında ihracat kalemlerinin düşük ve orta ölçekli az sayıda üründe sıkıştığı tespit edildi.

GAZİANTEP'İN STRATEJİSİ, AR-GE VE İNOVASYONA DAYALI YÜKSEK TEKNOLOJİYE YOĞUNLAŞMALI

   Sonuç olarak raporda, “Gaziantep’in şehirler yarışında öne çıkması için var olan stratejisini AR-GE ve inovasyona dayalı yüksek teknoloji üretmeye yoğunlaştırmalı” çıkarımına varıldı. Ayrıca şehrin bölgesel ve küresel rekabet gücünü sürdürebilmesi için düşük katma değerli fakat büyük miktarda satıştan elde ettiği gelirini katma değeri yüksek, orta ve yüksek teknolojili sektörlere çevirmesi önerisi üzerinde duruldu.

   Öte yandan hayata geçirilen raporun bulguları ışığında, yeni üretime geçişte öncü olacak sistemler incelendi. Şehrin medikal sanayi alanında yaptığı çalışmaların bölgeye ve Türkiye’ye öncü olduğu açığa çıktı. Dolayısıyla bu bulgulardan hareketle medikal sanayisinde tüketenin değil, üretenin ve söz sahibi olan bir kent sloganı ile yola çıkan MESANTEP projesinin üniversite-sanayi-kamu iş birliği için ciddi önem taşıdığı konusunda fikir birliği sağlandı. Diğer yandan Gaziantep medikal sanayi ürünleri ve teknolojileri programının yerelleşme ve millileşme adına önem taşıdığı tespit edildi. Gaziantep Üniversitesi tarafından ilk proton hızlandırma ve radyofarmasötik üretimi tesisi kurulumunun şehri medikal sanayi kümelenmesinde rekabet gücü elde edecek bir noktaya ilerlettiği gözlemlendi. Diğer bir önemli çalışmanın ise Gaziantep’te kurulacak olan Model Fabrika olduğu bulgulandı. Böylelikle model fabrika sayesinde Gaziantep dijital çağa uyum sağlama noktasında önemli bir adım atacak.